Samråd Vråssered 4:6

Samråd om inert deponi på fastigheten Vråssered 4:6 i Göteborgs Stad

 Massoptimering Väst AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan avser en inert deponi som främst tar emot schaktmassor från olika bygg- och anläggningsprojekt. Verksamheten kommer att bedrivas på delar av fastigheten Vråssered 4:6 i Göteborgs kommun.

Totalt beräknas 1 844 000 m3 massor tas emot inom området, vilket totalt motsvarar cirka 3 134 800 ton. I medeltal kommer cirka 156 700 ton tas emot årligen och maximalt bedöms att 300 000 ton kommer tas emot årligen.

Ansökan omfattar en tillståndstid på 20 år. Inom den tiden kommer även tillfartsvägen till området byggas.

Det totala verksamhetsområdet uppgår till 20,4 hektar. När området är färdiguppfyllt kan området övergå till skogs/jordbruk eller annan industrimark.

Massoptimering Väst AB arbetar med att ta fram en ansökan om tillstånd för att kunna starta verksamheten. I ansökan ska bland annat påverkan på människors hälsa och miljö beskrivas och utredas.

Inför arbetet med ansökan ska berördas synpunkter inhämtas och nu har du som är närboende möjlighet att lämna synpunkter och förslag på verksamheten.

Synpunkter på verksamheten ska skickas till linda.bjornberg@massoptimering.se senast den 20 december 2018.

Inkomna synpunkter kommer att beaktas i den kommande ansökan.