Samråd Syllinge 8:3

 

Samråd om inert deponi på fastigheten Syllinge 8:3 i Varbergs kommun

 

Massoptimering Väst AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan avser en inert deponi som främst tar emot schaktmassor från olika bygg- och anläggningsprojekt. Verksamheten kommer att bedrivas på delar av fastigheten Syllinge 8:3 i Varbergs kommun.

Totalt beräknas cirka 1 309 000 ton massor tas emot inom området. I medeltal kommer cirka 87 300 ton tas emot årligen och maximalt bedöms att 200 000 ton kommer tas emot årligen. I en kommande ansökan kommer även den redan beslutade recyclingverksamheten, som ligger centralt i området, att ingå.

Det totala verksamhetsområdet uppgår till cirka 12 hektar. Ansökan omfattar en tillståndstid på 15 år. När området är färdiguppfyllt kan det åter övergå till skogsmark.

Massoptimering Väst AB arbetar med att ta fram en ansökan om tillstånd för att kunna starta verksamheten. I ansökan ska bland annat påverkan på människors hälsa och miljö beskrivas och utredas.

Inför att Länsstyrelsen ska fatta beslut om verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan eller inte vill Massoptimering Väst AB hämta in närliggande fastighetsägares synpunkter. Nu har därmed du som närliggande fastighetsägare möjlighet att lämna synpunkter och förslag på verksamheten.

Synpunkter på verksamheten ska skickas till syllinge@massoptimering.se senast den 26 juli 2019.

Inkomna synpunkter kommer att beaktas och vidarebefordras till Länsstyrelsen.

Dokument

Samrådshandling

Bilaga 1. Översiktskarta

Bilaga 2. Naturvärdesinventering